۱۲ آذر

خودفریبی فصل دهم

سوالات با ورود به اطاق من به سمت همان صندلی که صبح نشسته بودم رفتم. باد رو به من گفت: خوب تام نمیخواهی قبل از هرگونه صحبتی برای کیت توضیح …

۰۷ آذر

خودفریبی فصل نهم

او جزء بیست کارمند اولیه شرکت بود.در حال حاضر نیز مدیرعامل این شرکت است. کیت با رسیدن به کنارم دستش را با صمیمیت به سمت من دراز کرد و گفت: …

۰۵ آذر

خودفریبی فصل هشتم

تردید در درونم غوغایی به پا بود.در طول دوران کاری ام چنین احساسی را تجربه نکرده بودم. آن روز پس از جلسه با باد خودم را در وادی ناشناخته می …