تراست A-B

تعریف تراست A-B Trust نوعی تراست یا شرکت بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری است که هدف از تشکیل از آن به حداقل رساندن مالیات بر املاک است. این نوع از تولیت سرمایه‌گذاری، تولیتی است که در زمان مرگ یکی از شرکاء(همسران) به دو بخش تقسیم می‌شود. این…

توانایی پرداخت

توانایی پرداخت – Ability to Pay توانایی پرداخت یک اصل اقتصادی است که بیان می‌دارد، میزان مالیاتی که یک فرد می‌پردازد باید وابسته به سطح بار و مسئولیتی باشد که مالیات نسبت به ثروت آن فرد ایجاد می‌کند. اصل توانایی پرداخت به این موضوع اشاره…

توانایی پرداخت مالیات

توانایی پرداخت مالیات - Ability-To-Pay Taxation توانایی پرداخت مالیات یک اصل مترقی و مدرن مالیاتی است که از وضع مالیات بر اساس توانایی پرداخت، پرداخت کننده مالیات حمایت میکند. این رویکرد پیشرفته نسبت به وضع مالیات، بار مالیاتی بیشتر و…

تیپ A

حرف A یک تیپ سهم از نمادهای سهم نزدک است که نشان می‌دهد، آن دسته از سهام‌ها جزء سهام طبقه “A” شرکت مورد نظر هستند. تشریح A اوراق بهادار منتصب به بورس نزدک در طبقه‌بندی خود دارای 4 یا 5 کاراکتر هستند. اگر در آنها از کاراکتر پنجم…