درصد رشد مطلق

تعریف درصد رشد مطلق – Absolute Percentage Growth درصد رشد مطلق عبارت است از یک افزایش در ارزش یک دارایی یا حساب که از لحاظ درصد بیان شده باشد. درصد رشد مطلق بیان می‌دارد که افزایش ارزش بصورت مستقل ابراز می‌شود و ارتباطی با یک دارایی یا…

دوره عمر فیزیکی مطلق

تعریف دوره عمر فیزیکی مطلق – Absolute Physical Life مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک دارایی (عمدتا دارایی فیزیکی) بطور کامل مستهلک شود، یعنی در واقع دیگر هیچ استفاده و کاربردی نداشته باشد. دوره عمر فیزیکی مطلق اغلب زمانی مورد توجه قرار…