شاخص بانکداری انجمن بانکداران آمریکا

شاخص بانکداری انجمن بانکداران آمریکا - ABA Bank Index این شاخص یک شاخص بانکداری است که از مجموعه‌ای از بانک‌ها و موسسات مالی به منظور معرفی موسسات کوچکتر صنعت بانکداری تشکیل شده است و در این رابطه در برابر شاخص بانکداری KBW قرار داد که از…

شاخص عمق مطلق

تعریف شاخص عمق مطلق - Absolute Breadth Index - ABI یک شاخص یا نشانگر بازار است که برای مشخص کردن سطوح نوسانات در بازار بدون لحاظ کردن عامل قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص با استفاده از محاسبه ارزش مطلق تفاوت موجود بین تعداد عوامل…