صاحبخانه غایب

تعریف صاحبخانه غایب – Absentee Landlord یک فرد یا موجودیت حقیقی که یک ملک را به طرف دیگری اجاره می‌دهد، اما خودش در آن ساختمان و محوطه زندگی نمی‌کند. یک صاحبخانه غایب می‌تواند هر شخص یا موجودیت از یک سرمایه گذار بومی گرفته تا مجموعه‌ای از…