غیبت غیر مجاز

تعریف غیبت غیر مجاز – Absenteeism عبارتست از عدم حضور همیشگی یک کارمند در شغل خودش. دلایل ممکن برای غیبت غیر مجاز می‌تواند شامل عدم رضایت از شغل، مسائل شخصی جاری و ادامه‌دار و همچنین مشکلات پزشکی مزمن باشد. صرفنظر از دلیل آن، یک کارمند یا…