فراوانی مطلق

تعریف فراوانی مطلق - Absolute Frequency یک اصطلاح آماری است که تعداد مجموع کوشش‌ها یا مشاهدات در یک فاصله زمانی معین را توصیف می‌کند. این فاصله‌های زمانی با هر اندازه‌ای می‌توانند باشند، اما باید دو به دو ناسازگار و کامل و جامع باشند و…

فساد غیر‌طبیعی

تعریف فساد غیر طبیعی – Abnormal Spoilage ضایع کردن یا خراب کردن موجودی کالا در حدی فراتر از چیزی که از یک فرایند عادی کسب و کار انتظار می‌رود، تحت عنوان فساد غیر‌طبیعی شناخته می‌شود. فساد غیر‌طبیعی می‌تواند در نتیجه ماشین آلات شکسته و خراب…