مالکیت مطلق

مالکیت مطلق – Absolute Title مالکیت مطلق عبارت است از مالکیت نسبت به یک ملک که فاقد بدهی یا هرگونه نقص و عیب باشد. مالکیت مطلق حق صریح مالکیت را به یک مالک یا دارنده اعطا می‌کند و توسط هیچ کس دیگری قابل مناقشه یا به چالش کشیده شدن نیست.…

مدل ارزیابی درآمد غیر طبیعی

مدل ارزیابی درآمد غیر طبیعی - Abnormal Earnings Valuation Model مدل ارزیابی درآمد غیر طبیعی، یک روش تعیین ارزش یک شرکت است که مبتنی بر ارزش دفتری و درآمدهای شرکت می‌باشد. این مدل که از آن تحت عنوان مدل درآمد باقی مانده هم یاد می‌کنند به…

معافیت مالیاتی

تعریف معافیات مالیاتی – Tax Shelter معافیت مالیاتی یک روش قانونی به حداقل رساندن یا کاهش دادن درآمد مشمول مالیات یک سرمایه‌گذار و در نتیجه کاهش پیدا کردن بدهی مالیاتی وی است. معافیت مالیاتی می‌تواند از انواع مختلف سرمایه‌گذاریتا حساب‌های…

معافیت مالیاتی غیر قانونی

تعریف معافیت مالیاتی غیر قانونی - Abusive Tax Shelter معافیت مالیاتی غیرقانونی یک طرح سرمایه‌گذاریاست که ادعا کاهش مالیات بر درآمد بدون تغییر ارزش درآمد یا دارایی‌های کاربر را دارد. معافیت‌های مالیاتی غیرقانونی هیچ هدف اقتصادی غیر از کاهش…