هزینه جذب شده

هزینه جذب شده – Absorbed Cost هزینه جذب شده اشاره به هزینه‌های غیرمستقیم مرتبط با فرایند تولید یک محصول دارد. این هزینه‌ها شامل مواردی از جمله بیمه، مالیات بر ملک برای ساخت و سازی که در آن فرایند تولید جریان داشته باشد، می‌شود. زمانی که…

هزینه کاهش و تنزل

تعریف هزینه کاهش – Abatement Cost هزینه کاهش، هزینه‌ای است که توسط تعدادی از کسب و کارها برای حذف کردن یا کاهش دادن یک مورد ناخواسته‌ای ایجاد می‌شود که خودشان عامل ایجاد آن مورد بوده‌اند. هزینه‌های کاهشعموماً زمانی ایجاد می‌شوند که…