واگذاری

تعریف واگذاری - Abandonment واگذاری به معنای رها کردن یک ادعا نسبت به چیزی، یا علاقه داشتن به یک دارایی خاص است. در بحث اوراق بهادار، واگذاری به معنای انصراف مجاز از یک قرارداد آتی است که با هدف خرید اوراق بهادار قابل تحویل و تسلیم برقرار…