تگ

آرام باش

بخوان، باور کن، آرام باش

 امروز روز خداست و همه كارهايم رنگ و بويي خدايي دارد. هر روز بركت و نعمت خدا را در زندگي‌ام مشاهده مي‌كنم. به ويژه امروز منتظر تجلي بركات فراوان الهي هستم... با شور و شوقي فراوان و ايماني نيرومند بيرون مي‌روم تا آن‌چه را كه بايد به دست من…