تگ

آموزش ثروت

صرفه جویی و ثروت

۱) خرج شما باید کمتر از دخل باشد... این روش بیش از هر روش دیگر مورد بی توجهی قرار میگیرد، به این دلیل که بسیاری از افراد تصور میکنند برای انجام این کار باید استانداردهای فعلی زندگی خود را تقلیل دهند- که برای بسیاری از افراد غیر ممکن است. …

آموزش ثروتمند شدن به کودکان

در محاورات روزانه معمولا متوجه نیستیم که کودکان تا چه حد به سخنان ما دقت دارند. یکی از مواردی که در همه محافل و مهمانی از آن صحبت می شود؛ «پول» است. به همین خاطر بچه ها از سنین پایین با مفهوم پول آشنا می شوند و به آن تمایل پیدا می کنند.…