تگ

آموزه های کنفوسیوس

گفته هایی از کنفوسیوس برای زندگی بهتر

- اولین قدم را بردارید، روند کار را شروع کنید و سعی کنید این عادت را نیز برای خودتان برقرار سازید. - اگر به برداشتن آن قدم های کوتاه ادامه دهید، سپس به تدریج در طول زمان شروع به پیشرفت می کنید. کنفوسیوس معلم تاثیرگذار و فیلسوف برجسته چینی…