تگ

آگهی

زبان‌ جهانی‌ تبلیغات‌

 
جهان‌ تبلیغات‌ به‌ زبان‌ واحد‌ خود‌ دست‌ یافته‌ و‌ به‌ تدریج‌ در‌ حال‌ تثبیت‌ واژگانی‌ است‌ كه‌ خود‌ خالق‌ آن‌ بوده‌ است.‌ البته‌ روند‌ ماجرای‌ واژه‌سازی‌ و‌ اصطلاح‌سازی‌ هنوز‌ حركت‌ خود‌ را‌ حفظ‌ كرده‌ و‌ هر‌ از‌ گاهی‌ ‌ كه‌ چندان‌ با‌