تگ

احساس منفی

از احساسات منفی خود به عنوان سیگنالی برای حرکت استفاده کنید

"دیوانگی انجام دادن دوباره و دوباره یک کار یا عمل و انتظار کسب نتایج متفاوت است." – آلبرت انیشتین احساسات منفی سیگنال های حرکتی شما هستند شما می توانید چگونگی و کیفیت احساسات خودتان را برای بهتر کردن زندگی خودتان استفاده کنید. در حالیکه…