تگ

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

 
● ارزیابی عملکرد (کنترل وارزیابی جز لاینفک هر گونه فعالیت و کار اجرایی به شمار می رود.) ▪ ارزیابی عملکرد عبارتست از یک سیستم بازخور که دربرگیرنده ارزیابی مستقیم عملکرد اشخاص یا سازمانهامی باشد.
 
● مشخصات کنترل و نظارت اثربخش : ▪ کنترل باید