تگ

ارزیابی هدف

ارزیابی: هدف یا وسیله؟

جاده ابزاری است برای رفتن و وقتی در آن قرار گرفتی تنها شأن آن این می‌تواند باشد که فاصله از مقصد را نشان دهد. تصور کنید که با مشاوره و نظرخواهی از خانواده تصمیم گرفته‌اید برای یک تعطیلات چند روزه به شمال بروید. البته معلوم است شما به