شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • جوجه را آخرسال بشمارید!

    اسفند كه از راه می رسد ناچار می شوید برای دخل و خرج تان چرتكه بیاندازید و کاغذ و قلم به دست فکر کنید در س ...

    اسفند كه از راه می رسد ناچار می شوید برای دخل و خرج تان چرتكه بیاندازید و کاغذ و قلم به دست فکر کنید در سال گذشته چه بر سر حقوق تان آمده است. همچنین در این ماه حسرت می خورید که چرا حساب و کتاب اعمال ت ...

    بیشتر