تگ

اسفند ماه هزینه ها

جوجه را آخرسال بشمارید!

اسفند كه از راه می رسد ناچار می شوید برای دخل و خرج تان چرتكه بیاندازید و کاغذ و قلم به دست فکر کنید در سال گذشته چه بر سر حقوق تان آمده است. همچنین در این ماه حسرت می خورید که چرا حساب و کتاب اعمال تان را هم نداشته اید.همه ما خوب یاد گرفته…