یکشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۷

  • آپارت
  • زندگی را در مسیر انتخاب قرار دهید

    انسانها از کودکی در دو راهی انتخاب قرار دارند تا زمانی که مرگ آنها فرا برسد و این انتخابها مسیر زندگی افر ...

    انسانها از کودکی در دو راهی انتخاب قرار دارند تا زمانی که مرگ آنها فرا برسد و این انتخابها مسیر زندگی افراد را مشخص می کنند، انتخابهایی که گاه همراه با موفقیت است و گاهی با شکست مواجه می شود .انسان تن ...

    بیشتر