تگ

اهمیت سرمایه گذاری

موانع و فرصت ها در برابر سرمایه خارجی

 اهمیت تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه كشور قابل انكار نیست تا حدی كه بدون آن توسعه حداقل در كشورهای در حال توسعه امكانپذیر نیست. امروزه حتی كشورهای صنعتی برای جذب سرمایه خارجی با هم رقابت می كنند. در سال های گذشته، پس انداز در كشور ما…