یکشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۷

  • آپارت
  • پـول یـا عـزت نـفـس؟

     مردم هرچند در جستجوی پول بیشتر هستند، ولی درعین حال می‌خواهند عزت نفس آنها هم حفظ شود و این چیزی است که ...

     مردم هرچند در جستجوی پول بیشتر هستند، ولی درعین حال می‌خواهند عزت نفس آنها هم حفظ شود و این چیزی است که برای بسیاری از کارکنان قابل دسترسی نیست.اکثر کارکنان اعم از مهندس، اپراتور یا مدیر علاوه بر حقو ...

    بیشتر