یکشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۷

  • آپارت
  • با زندگی معامله کن

     روزی پسر جوانی مشغول تمیز کردن وسایل پدربزرگ مرحومش بود که یک پاکت نامه قرمزرنگ پیداکرد. روی پاکت با خطی ...

     روزی پسر جوانی مشغول تمیز کردن وسایل پدربزرگ مرحومش بود که یک پاکت نامه قرمزرنگ پیداکرد. روی پاکت با خطی زیبا و درشت ، نوشته شده بود: "تقدیم به نوه عزیزم ". پسر که خط پدربزرگش را شناخته بود در پاکت ر ...

    بیشتر