پنج شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

  • آپارت
  • فصل یازدهم بیشعور دیوان سالار

      " تا هنگامی که لوحه ای گلین نانوشته است کار شما پایان نگرفته است."   صاحب دیوان کوروش پنجم به زیر دستان ...

      " تا هنگامی که لوحه ای گلین نانوشته است کار شما پایان نگرفته است."   صاحب دیوان کوروش پنجم به زیر دستانش   برای آدم بیشعور هیچ چیز نا امید کننده تر و خرد کننده تر از آن نیست که احساس خواننده قدرتش ب ...

    بیشتر