تگ

ترس چیست

ترس چیست ؟

پرسیدیم که ترس چیست ؟ همه ما می دانیم که ترس عبارت است از یک پاسخ احساسی یا هیجانی ناشی از یک خطر درک شده قبلی که موجب تغییری در مغز و عملکرد آن و همچنین رفتارهای ما می شود. ترس می تواند موجب مخفی شدن، فرار کردن یا حتی فلج شدن و بی حرکت…