تگ

مديريت ريسك

شش گام در فرآیند مدیریت ریسک

شناسايي مديريت ريسك؛ ارزيابي و كنترل ريسك‌هاي واقعي اموال؛ مسووليت و نيروي انساني است كه اين فرآيند شامل گام‌هاي زير است: ۱) اولين گام تعريف اهدافي است كه شركت يا خانواده از فرآيند مديريت ريسك به دنبال آنها است.مهم‌ترين اهداف عبارتند…