تگ

مدیریت کارکنان ناراحت

۶ روش عالی برای مدیریت کارکنان ناراحت

اگر از پس این چالش برآیید، قادر خواهید بود تا یک کارمند ناراحت را که صرفاً به اندکی توجه و مراقبت نیاز داشت به یک کارمند ستاره تبدیل کنید. در غیر این صورت، ممکن است همان کارمند بالقوه ارزشمند را به دلیل عدم‌رضایت شغلی از دست بدهید، یا بدتر…