تگ

معامله خوب

چه چیزی یک معامله خوب یا بد را در دنیای معامله گری موجب می شود؟

چه چیزی موجب یک معامله خوب می شود؟ به نظر می رسد که یک  تصور غلط بین عموم فعالین حوزه بورس و معامله گری وجود دارد که بر اساس آن تمام معاملات سودآور خوب هستند و تمام معاملات زیان ده بد هستند. اما نباید به آنها اینگونه نگاه کرد، چرا که…