تگ

نشانه های حال خوب

از حال بد به حال خوب

حال خوب نشانه هایی دارد: آرامش، صبوری، فعال بودن، مثبت بینی، شادی. و حال بد نشانه های: تنبلی، افسردگی، منفی بافی، حسادت وغیره. منشا اصلی این حالات در درون ماست. در این مقاله به توصیف انسان های این دو گروه می پردازیم: آدم هایی که حالشون