تگ

نیازهای اساسی

شش نیاز اساسی انسان به اعتقاد آنتونی رابینز که زندگی همه ما را قلقلک می دهد

میلیون ها بار دیده ام که مردم عموماً میزان دارایی خالص خودشان را برابر با ارزش واقعی خودشان برابر دانسته اند.یعنی هویت آنها عمیقاً وابسته و مرتبط به صورتحساب بانکی آنها و گزارش سه ماهه سبد سرمایه گذاری آنهاست، تا جایی که بطور کل فراموش می…