تگ

هدف از تبلیغ

تبلیغات و گستره­های نوین

 
مفاهیمی که در گذشته پیرامون تبلیغات و بازاریابی در اذهان وجود داشت، با رواج نگرش های جدید و استراتژیک دگرگون شده است. در جهان امروز هدف از تبلیغ تنها نمی تواند در افزایش میزان فروش خلاصه شود و در واقع موضوع با اهمیت مسئولیت اجتماعی گسترده