جمعه, ۱ تیر ۱۳۹۷

  • آپارت
  • هورمون های شادی آور کدامند؟

    دوپامین، هورمون هوشیاری  هورمونی است که انسان را از لحاظ ذهنی هوشیار نگه می دارد. دوپامین از سلول های مغز ...

    دوپامین، هورمون هوشیاری  هورمونی است که انسان را از لحاظ ذهنی هوشیار نگه می دارد. دوپامین از سلول های مغز و نخاع ترشح می شود. وقتی صحنه ای در یک فیلم شما را خوشحال می کند یا از دیدن منظره ای لذت می بر ...

    بیشتر