Browsing Tag

هوش مالی-فصل دوم

هوش مالی-فصل دوم

پنج هوش مالیهوش مالی نوع اول: پول بیشتری درآوردنهوش مالی نوع دوم: حفظ پولهوش مالی نوع سوم: بودجه بندی پولهوش مالی نوع چهارم: کاربرد پولهوش مالی نوع پنجم: ارتقای اطلاعات مالی تفاوت بین اطلاعات مالی و هوش مالی چیست؟اطلاعات مالی(شعور مالی)…