جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • هوش مالی-فصل دوم

    پنج هوش مالیهوش مالی نوع اول: پول بیشتری درآوردنهوش مالی نوع دوم: حفظ پولهوش مالی نوع سوم: بودجه بندی پول ...

    پنج هوش مالیهوش مالی نوع اول: پول بیشتری درآوردنهوش مالی نوع دوم: حفظ پولهوش مالی نوع سوم: بودجه بندی پولهوش مالی نوع چهارم: کاربرد پولهوش مالی نوع پنجم: ارتقای اطلاعات مالی تفاوت بین اطلاعات مالی و ه ...

    بیشتر