Browsing Tag

هوش مالی-فصل پنجم

هوش مالی-فصل پنجم

هوش مالی نوع سوم:بودجه بندی پولتعریف کسری بودجه در راهنمای امور مالی و سرمایه گذاری بارون این است: (مازاد هزینه بر درآمد برای دولت، شرکت یا افراد).خرج کردن بیشتر از پولی که درمی آورید باعث کسری بودجه می شود. بیشتر مردم وقتی با کسری بودجه…