جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • هوش مالی-فصل پنجم

    هوش مالی نوع سوم:بودجه بندی پولتعریف کسری بودجه در راهنمای امور مالی و سرمایه گذاری بارون این است: (مازاد ...

    هوش مالی نوع سوم:بودجه بندی پولتعریف کسری بودجه در راهنمای امور مالی و سرمایه گذاری بارون این است: (مازاد هزینه بر درآمد برای دولت، شرکت یا افراد).خرج کردن بیشتر از پولی که درمی آورید باعث کسری بودجه ...

    بیشتر