تگ

ویژگیهای رهبری

ارتقا از مدیر به رهبر

دنیای كسب و كار شاهد مهندسانی بوده كه توانسته اند در عرصه رهبری بسیار موفق عمل كنند؛ شاید معروفترین آنها جك ولش رهبر بازنشسته جنرال الكتریك بوده است. درباره موفقیت رویایی او كتابهای زیادی نوشته شده كه در یكی از بهترین آنها، رازهای موفقیت وی…