تگ

ویکتور هوگو

«ویکتور هوگو»

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر عاشق هستی، معشوقت هم به تو عشق بورزد و اگر این گونه نیست تنهاییت کوتاه باشد و هنگام تنهایی ، نفرت از کسی نیابی و بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی همچنین برایت آرزومندم دوستانی داشته…