جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • «ویکتور هوگو»

    اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر عاشق هستی، معشوقت هم به تو عشق بورزد و اگر این گونه نیست تنه ...

    اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر عاشق هستی، معشوقت هم به تو عشق بورزد و اگر این گونه نیست تنهاییت کوتاه باشد و هنگام تنهایی ، نفرت از کسی نیابی و بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی هم ...

    بیشتر