تگ

پس انداز اختیاری و اجباری

پس انداز در خانواده های ایرانی چه شد؟

به گزارش انتخاب، هرکشوری برای ارتقای تولید و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند به سرمایه‌گذاری است. شرط لازم برای سرمایه‌گذاری، پس انداز، انباشت سرمایه و مهیاسازی بستر فرهنگی به همراه تقویت روحیه کارآفرینی در جامعه است. در واقع با توجه…