تگ

کارآفرینان ثروتمند

آنچه یک کارآفرین پس از موفقیت نباید انجام دهد

 
شاید شما هم روزی به عنوان یک کارآفرین بتوانید، به موفقیت های چشمگیری در کسب و کار خود نایل شوید و شرکت خود را به عنوان یکی از موفق ترین و پرسودترین سازمان ها معرفی نمایید در این صورت است که شما به عنوان مدیر عامل و رئیس آن شرکت نباید