تگ

کارآفرینی زنان

زنانی که کار می آفرینند

 
سه سالی بود که لیسانسش را گرفته بود اما به هر دری می‌زد نمی‌توانست کاری پیدا کند. خسته شده بود از بس هر روز روزنامه خریده بود و در میان آگهی‌های آن دنبال کار گشته بود، به هزار شماره زنگ زده بود،هزار دفتر و شرکت و کارگاه را زیر پا گذاشته