Browsing Tag

کارآفرینی زنان

زنانی که کار می آفرینند

 سه سالی بود که لیسانسش را گرفته بود اما به هر دری می‌زد نمی‌توانست کاری پیدا کند. خسته شده بود از بس هر روز روزنامه خریده بود و در میان آگهی‌های آن دنبال کار گشته بود، به هزار شماره زنگ زده بود،هزار دفتر و شرکت و کارگاه را زیر پا گذاشته…