تگ

کتاب خودفریبی

خودفریبی فصل شانزدهم

 مسائل کوزهبه حس خود پشت کردن همان جرمی است که سبب بیماری خودفریبی میشود مثل تب کودکان خودفریبی عارضه ای متفاوتی دارد از نداشتن انگیزه و تعهد و استرس و...سازمانها در اثر این عارضه ها فلج می شوند یا به کلی از بین میروند و دلیلش اینست که حامل…

خودفریبی فصل پانزدهم

تمرکز کوزهباد گفت: دو دلیل اصلی وجود دارد که باعث لطمه زدن به نتیجه اصلی می شود.در زاگروم ما عبارت "تمرکز بر چه" را برای بیان چیزی که شخصی در پی رسیدن به آن است به کار می بریم.در بیرون از کوزه "تمرکز بر چه" من نتایج سازمان است.در داخل کوزه…

خودفریبی فصل چهاردهم

تبانی6- وقتی در کوزه هستم دیگران را هم وادار میکنم که به درون کوزه بروند.7- در داخل کوزه ما بد رفتاری متقابل را میطلبیم و توجه مقابل را بدست می آوریم.ما با هم تبانی میکنیم که به یکدیگر برای ماندن در کوزه بهانه بدهیم.باد گفت: همزمان با ورود…

خودفریبی فصل سیزدهم

 زندگی در کوزهمن یک سوال دارم: چه اتفاقی می افتد که من حسی را که به آن پشت کنم ندارم؟ مثلا ، اگر وقتی بچه دارد گریه می کند من آن حس را که می گوید باید به بچه برسم تا همسرم بیدار نشود ندارم؟ طبق آنچه تو می گویی این دیگر به حس خود پشت کردن…

خودفریبی فصل دوازدهم

ویژگی های به حس خود پشت کردن3- وقتی من دنیا را در  شرایط توجیه کردن خودم نگاه می کنم تصویر من از واقعیت مخدوش می شود.مسیر ورود به کوزه از طریق پشت کردن به حس خودمان است.4- بنابراین وقتی به حس خود پشت می کنم وارد کوزه می شوم.کیت با رسم مکعبی…

خودفریبی فصل یازدهم

به حس خود پشت کردنکیت گفت: تام به حس خود پشت کردن یکی از رایج ترین رفتارهای مردم دنیاست.دیروز من در مرکز راکفلر در نیویورک بودم.در ساختمانی وارد آسانسور شدم.هنگام بسته شدن در ، فردی را دیدم که بطرف آسانسور می دوید به نظر می رسید که…

خودفریبی فصل دهم

سوالاتبا ورود به اطاق من به سمت همان صندلی که صبح نشسته بودم رفتم.باد رو به من گفت: خوب تام نمیخواهی قبل از هرگونه صحبتی برای کیت توضیح بدهی که تا امروز، تا این لحظه چه کرده ای؟"بله حتما.تمامی آنچه را که باد درباره خودفریبی برایم شرح داده…

خودفریبی فصل نهم

او جزء بیست کارمند اولیه شرکت بود.در حال حاضر نیز مدیرعامل این شرکت است.کیت با رسیدن به کنارم دستش را با صمیمیت به سمت من دراز کرد و گفت: سلام تام از دیدنت خوش حالم.کارها بر وفق مراده؟همچنان در شوک بودم که گفتم: شما من را بخاطر دارید؟ باور…

خودفریبی فصل هشتم

تردیددر درونم غوغایی به پا بود.در طول دوران کاری ام چنین احساسی را تجربه نکرده بودم.آن روز پس از جلسه با باد خودم را در وادی ناشناخته می دیدم.قبل از ورود به اطاقم در حین گذشتن از مقابل میز منشی ام شریل از او پرسیدم:آیا در مقایسه با روسای…

خودفریبی فصل هفتم

انسان یا شئباد گفت: "میخواهم به این نتیجه برسم که انسان یک کار را به دو روش می تواند انجام دهد."حالا بیا به لو برگردیم.بنظرت رفتاری را که در یک جلسه عمومی در مقابل همکارانم با من کرد، چه ویژگی داشت؟ منظورم پس گرفتن مسئولیتی را که انجام…