تگ

کنترل زندگی

سوزن‌بان قطار شما کیست؟

سوزن‌بان قطارزندگی شما کیست؟ فکرمی‌کنید خودتان هستید؟... این قطار بخواهید و نخواهید در ایستگاه‌های مختلف توقف دارد اما آیا فرمان آن واقعا دردست خود شماست یا فقط شما در جایگاه فرماندهی نشسته‌اید، اما دیگران آن را هدایت می‌کنند...