تگ

گسترش سرمایه گذاری

راهبردهای توسعه سرمایه گذاری در کشور

 
توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که توسط اکثر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران به شدت دنبال می شود. براین اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار همواره مد نظر کلیه کشورها بوده است. کمبود سرمایه به عنوان عامل