تگ

یک روز مثبت

شروع یک روز مثبت

قطعه ای از یک کتاب«شروع یک روز مثبت» به صورت طبیعی بیدار شوید. سعی کنید دست کم یک بار در هفته بدون استفاده از ساعت زنگ‌دار از خواب بیدار شوید. این کار به شما کمک می‌کند تا با ساعت درونی‌تان هماهنگ شوید. بگذارید نور خورشیدی که از میان…