زبان‌ جهانی‌ تبلیغات‌

 

جهان‌ تبلیغات‌ به‌ زبان‌ واحد‌ خود‌ دست‌ یافته‌ و‌ به‌ تدریج‌ در‌ حال‌ تثبیت‌ واژگانی‌ است‌ كه‌ خود‌ خالق‌ آن‌ بوده‌ است.‌ البته‌ روند‌ ماجرای‌ واژه‌سازی‌ و‌ اصطلاح‌سازی‌ هنوز‌ حركت‌ خود‌ را‌ حفظ‌ كرده‌ و‌ هر‌ از‌ گاهی‌ ‌ كه‌ چندان‌ با‌ فاصله‌ هم‌ نیست‌ ‌ واژه‌ و‌ عبارت‌ تازه‌ای‌ در‌ این‌ عرصه‌ مطرح‌ می‌شود.
واژگان‌ زیرگوشه‌ای‌ از‌ واژه‌ها‌ و‌ عبارات‌ مربوط‌ به‌ قلمرو‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ را‌ نشان‌ می‌دهد:
 
Council ‌(AD ‌Council)‌Advertising
شورای‌ تبلیغات‌ بازرگانی.‌ یك‌ سازمان‌ غیرانتفاعی‌ كه‌ خدمات‌ عمومی‌ تبلیغاتی‌ را‌ در‌ زمینه‌های‌ ایمنی‌ و‌ اجتماعی‌ در‌ صنعت‌ رسانه‌ای‌ صورت‌ می‌دهد.
 
structure‌Advertising
ساختار‌ تبلیغ.‌ یك‌ سازه‌ فیزیكی‌ كه‌ توسط‌ یك‌ شركت‌ رسانه‌ای‌ برای‌ نمایش‌ تبلیغ‌ ساخته‌ شده‌ باشد.‌ این‌ ساختارها‌ بر‌ اساس‌ مشخصات‌ استاندارد‌ ساخته‌ می‌شوند.‌ پیام‌های‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ با‌ رعایت‌ تكنیك‌های‌ گوناگون‌ بر‌ روی‌ این‌ ساختارها‌ ظاهر می‌شوند.
 
Advertising‌Airport
تبلیغات‌ فرودگاهی.‌ طیف‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ كه‌ در‌ فرودگاه‌ها‌ به‌ چشم‌ می‌خورد.‌ از‌ تبلیغات‌ پوستری‌ دیواری‌ موسوم‌ به‌ ‌backlit (كه‌ به‌ دیوارها‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ از‌ پشت‌ آنها‌ نور‌ می‌تابد/‌ نئون)‌ تا‌ مجموعه‌هایی‌ كه‌ غرفه‌داران‌ برای‌ تبلیغ‌ از‌ آنها‌ استفاده‌ می‌كنند.
 
Advertising ‌Federation ‌(AAF)‌American
فدراسیون‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ آمریكا.‌ فدراسیونی‌ كه‌ از‌ حقوق‌ آگهی‌دهندگان‌ از‌ طریق‌ آموزش‌ دولت،‌ رسانه‌های‌ خبری‌ و‌ عامه‌ مردم‌ دفاع‌ می‌كند.‌ فدراسیون‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ آمریكا‌ اهداف‌ خود‌ را‌ از‌ طریق‌ شبكه‌ ۵۰هزار‌ عضوی‌ خود‌ كه‌ شامل‌ انجمن‌های‌ تبلیغاتی‌ و‌ افراد‌ دانشگاهی‌ می‌شود،‌ دنبال‌ می‌كند.
 
Advertising‌Beach
تبلیغات‌ ساحلی.‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ كه‌ بر‌ روی‌ برج‌های‌ غریق‌نجات‌ در‌ ساحل‌ یا‌ بر‌ روی‌ هر‌ وسیله‌ دیگری‌ نصب‌ می‌شود.
 
Guide ‌to ‌outdoor ‌Advertising‌Buyers
راهنمای‌ سفارش‌دهندگان‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه.‌ نرخ‌ و‌ میزان‌ اختصاص‌ جا‌ برای‌ تبلیغ‌ بر روی‌ رسانه‌های‌ بیرون‌ از‌ خانه.‌ این‌ راهنمای‌ حاوی‌ نرخ‌ و‌ میزان‌ جای‌ آگهی، هر‌ سال‌ منتشر‌ می‌شود.
 
Advertising‌Indoor
تبلیغات‌ درون‌ خانه‌ (تبلیغات‌ در‌ فضای‌ مسقف).‌
 
Advertising ‌Association ‌of ‌America‌Outdoor
‌(AAA)
انجمن‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ آمریكا.‌ این‌ انجمن‌ در‌ سال‌ ۱۹۸۱‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ و‌ در‌ واقع‌ یك‌ اتحادیه‌ ملی‌ است‌ كه‌ از‌ دست‌اندركاران‌ رسانه‌ای‌ و‌ تولیدكنندگان‌ عرصه‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ حمایت‌ كرده‌ و‌ نماینده‌ آنها‌ به‌ شمار‌ می‌آید.‌ مأموریت‌ انجمن‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ ارتقا‌ و‌ حمایت‌ از‌ رسانه‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ است‌ و‌ این‌ هدف‌ را‌ از‌ مسیر‌ تمركز‌ بر‌ مقررات،‌ بازاریابی،‌ بهبود‌ كیفیت‌ محصولات،‌ حمایت‌ از‌ تكنولوژی‌های‌ جدید‌ و‌ حفظ‌ وحدت‌ صنعت‌ دنبال‌ می‌كند.
 
Advertising‌Rail
تبلیغات‌ در‌ ایستگاه‌ راه‌آهن.‌ تبلیغات‌ در‌ ایستگاه‌ها‌ و‌ ترمینال‌های‌ قطار‌ كه‌ در‌ كنار‌ خط‌ آهن‌ نصب‌ می‌شود.
 
Area ‌Advertising‌Rest
تبلیغات‌ در‌ استراحتگاه‌ها.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ كه‌ در‌ محوطه‌ استراحتگاه‌های‌ ایستگاه‌های‌ قطار‌ و‌ یا‌ توقف‌گاه‌های‌ مربوط‌ به‌ كامیون‌ها‌ صورت‌ می‌گیرد.
 
mall ‌Advertising‌Shopping
تبلیغات‌ در‌ مراكز‌ خرید.‌ یك‌ سازه‌ تبلیغاتی‌ ثابت‌ از‌ نوع‌ ‌backlit كه‌ در‌ مراكز‌ خرید‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ اندازه‌ ارتفاع‌ ایستگاه‌های‌ مسافران‌ اتوبوس‌ها‌ است.
 
Advertising‌Speedway
تبلیغات‌ در‌ پیست‌های‌ اتومبیل‌رانی.‌ انواع‌ تبلیغات‌ در‌ اندازه‌های‌ مختلف‌ كه‌ كنار‌ پیست‌های‌ اتومبیل‌رانی‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ از‌ اندازه‌های‌ پایه‌ میزی‌ تا‌ ابعاد‌ آگهی‌های‌ كنار‌ ایستگاه‌های‌ راه‌آهن‌ را‌ در‌ برمی‌گیرد.
 
تبلیغات‌ استادیومی،‌ انواع‌ فرمت‌های‌ تبلیغاتی‌ كه‌ در‌ استادیوم‌ها‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ اندازه‌های‌ آنها‌ متفاوت‌ است.
 
Advertising‌Station
تبلیغات‌ ایستگاهی.‌ انواع‌ تبلیغاتی‌ كه‌ در‌ ایستگاه‌های‌ مترو‌ و‌ راه‌آهن‌ صورت‌ می‌گیرد‌ و‌ ابعاد‌ متغیری‌ دارد.
 
Advertising‌Subwa
تبلیغات‌ مترویی.‌ انواع‌ تبلیغاتی‌ كه‌ در‌ ایستگاه‌های‌ مترو‌ در‌ اندازه‌های‌ مختلف‌ صورت‌ می‌گیرد.
 
Advertising‌Transit
تبلیغات‌ حمل‌ و‌ نقل‌ و‌ سیار.‌ به‌ انواع‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ كه‌ بر‌ روی‌ وسایل‌ متحرك‌ از‌ جمله‌ وسایل‌ نقلیه‌ در‌ فرودگاه‌ها،‌ ایستگاه‌ها‌ و‌ ترمینال‌ها‌ نصب‌ می‌شود.‌ مثل‌ تبلیغات‌ بر‌ روی‌ اتوبوس‌ها،‌ پنل‌ها،‌ تاكسی‌ها‌ و‌ اتوبوس‌ها.
 
Displays / Taillight‌Headlight
تبلیغات‌ بر‌ روی‌ جلو‌ و‌ عقب‌ وسایل‌ نقلیه‌ عمومی.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ كه‌ بر‌ روی‌ وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ مثل‌ اتوبوس‌ صورت‌ می‌گیرد.‌ در‌ این‌ مورد،‌ تبلیغ‌ بین‌ چراغ‌های‌ جلو‌ و‌ یا‌ عقب‌ اتوبوس‌ نصب‌ می‌شود.
 
Aundience‌Target
مخاطب‌ هدف،‌ مخاطبان‌ مورد‌ نظر.‌ گروه‌ مورد‌ نظر‌ از‌ مخاطبان‌ كه‌ احتمال‌ خرید‌ محصول‌ یا‌ خدمت‌ از‌ جانب‌ آنها‌ وجود‌ دارد.‌ جمعیت‌ مخاطبان‌ یا‌ همان‌ مخاطبان‌ مورد‌ نظر‌ معمولاً‌ از‌ طریق‌ جمعیت‌نگاری‌ و‌ با‌ توجه‌ به‌ مختصاتی‌ نظیر‌ موارد‌ زیر‌ طبقه‌ می‌شوند:‌ مصرف‌ كالا،‌ نحوه‌ رفتار‌ در‌ خرید،‌ سن،‌ جنس‌ و‌ سایر‌ مشخصه‌های‌ اجتماعی.
 
tops / Taxi ‌displays‌cab
تبلیغات‌ بر‌ روی‌ تاكسی.‌ نصب‌ تبلیغات‌ بر‌ روی‌ تاكسی،‌ چه‌ بر‌ روی‌ سقف‌ و‌ چه‌ بر‌ عقب‌ تاكسی.‌ به‌ تبلیغاتی‌ كه‌ بر‌ روی‌ سقف‌ تاكسی‌ نصب‌ می‌شود‌ ‌cabtops می‌گویند‌ كه‌ معمولاً‌ شب‌ها‌ چراغی‌ هم‌ برای‌ آن‌ روشن‌ می‌شود.
 
sheet ‌poster ‌(۰۳ ‌sheet)‌Thirty
پوستر‌ سی‌ ورقی.‌ به‌ تبلیغاتی‌ اطلاق‌ می‌شود‌ كه‌ حالت‌ استاندارد‌ دارد‌ و‌ در‌ هنگام‌ نصب‌ به‌ گونه‌ای‌ نصب‌ می‌شود‌ كه‌ هم‌ اتومبیل‌ها‌ و‌ هم‌ عابران‌ در‌ پیاده‌روها‌ قادر‌ به‌ دیدن‌ آن‌ باشند.
 
Rating ‌Points ‌(TRP ‌or ‌GRP)‌Total
نقاط‌ كل‌ میزان‌ مخاطبان.‌ شیوه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ مخاطبان‌ در‌ یك‌ دوره‌ زمانی‌ مشخص.
سطوح‌ ‌TRP برای‌ مخاطبان‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه،‌ یك‌ روز‌ از‌ هفته‌ است‌ (میانگین‌ هفت‌ روز).
 
Audit‌Traffic
ممیزی‌ ترافیك.‌ برآورد‌ میزان‌ دیده‌ شدن‌ یك‌ آگهی‌ در‌ بیرون‌ از‌ خانه.‌ این‌ میزان‌ یا‌ از‌ طریق‌ شمارش‌های‌ دولتی‌ صورت‌ می‌گیرد‌ و‌ یا‌ اینكه‌ به‌ صورت‌ دستی‌ محاسبه‌ شده‌ و‌ با‌ داده‌های‌ اداره‌ ممیزی‌ ترافیك‌ مقایسه‌ می‌شود.
 
Audit ‌bureau ‌(TAB)‌Traffic
دفتر‌ ممیزی‌ ترافیك‌.(TAB) دفتر‌ ممیزی‌ ترافیك‌ كه‌ در‌ سال‌ ۱۹۳۳‌ پایه‌گذاری‌ شده،‌ نماد‌ رسمی‌ شمارش‌ میزان‌ دیده‌ شدن‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ است.‌ این‌ سازمان‌ مستقل‌ به‌ مثابه‌ طرف‌ سوم،‌ مورد‌ قبول‌ آگهی‌ دهندگان‌ و‌ آژانس‌های‌ تبلیغاتی‌ و‌ صاحبان‌ رسانه‌ها‌ است‌ و‌ با‌ آمارهایش‌ در‌ این‌ عرصه‌ وارد‌ عمل‌ می‌شود.
 
Count‌Traffic
شمارش‌ ترافیكی.‌ برآورد‌ میزان‌ افراد‌ در‌ یك‌ منطقه‌ مفروض‌ چه‌ در‌ اتومبیل‌ و‌ چه‌ به‌ صورت‌ عابر‌ توسط‌ آژانس‌های‌ دولتی‌ برای‌ اینكه‌ بر‌ سر‌ میزان‌ و‌ شمارش‌ دفعات‌ دیده‌ شدن‌ یك‌ آگهی‌ اختلاف‌ به‌ وجود‌ نیاید.
به‌ عنوان‌ مثال‌ كاری‌ كه‌ دفتر‌ ممیزی‌ ترافیك‌ ‌(TAB) صورت‌ می‌دهد،‌ در‌ همین‌ چارچوب‌ است.
 
Flow‌Traffic
جریان‌ ترافیك.‌ ارائه‌ گرافیكی‌ میزان‌ ترافیك‌ در‌ یك‌ خیابان‌ مفروض‌ یا‌ بزرگراه‌ بر‌ اساس‌ عرض‌ مسیر‌ و‌ خطوط‌ حركت‌ اتومبیل‌ها.
 
Cards ‌(car ‌cards)‌Train
تبلیغات‌ درون‌ اتوبوس‌ یا‌ قطار‌ و‌ ماشین‌ كه‌ در‌ ابعاد‌ مختلف‌ صورت‌ می‌گیرد.
 
Displays‌Traveling
تبلیغات‌ مسافرتی.‌ پوسترهایی‌ كه‌ بر‌ بدنه‌ اتوبوس‌ها‌ با‌ ابعاد‌ مختلف‌ نصب‌ می‌شود.
 
‌Trivision ‌Displays / Tri-Action
تبلیغات‌ سه‌ كارها‌ یا‌ سه‌ دیدی.‌ تبلیغات‌ بر‌ روی‌ میله‌های‌ سه‌ بعدی‌ یا‌ مثلثی‌ كه‌ به‌ صورت‌ كركره‌ای‌ در‌ فواصل‌ زمانی‌ ثابت‌ با‌ تغییر‌ حالت‌ آگهی‌ یكی‌ از‌ سه‌ آگهی‌دهنده‌ را‌ به‌ نمایش‌ درمی‌آورند.
 
Panel‌Truckside
تبلیغات‌ كامیونی.‌ تبلیغی‌ كه‌ بر‌ بدنه‌ كامیون‌ نصب‌ می‌شود.
 
C-strore ‌Displays‌Two-sheet
تبلیغات‌ دو‌ ورقی‌ مغازه‌ای.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ كه‌ در‌ نقاط‌ جزیی‌ فروش‌ نظیر‌ بقالی‌ها‌ و‌ خواربارفروشی‌ها‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ معملاً‌ حالت‌ یك‌ پوستر‌ قاب‌ گرفته‌ را‌ دارد.
 
Panel‌Unilluminated
پنل‌ بدون‌ نور،‌ تبلیغ‌ بر‌ روی‌ پنل‌هایی‌ كه‌ از‌ چراغ‌ استفاده‌ نمی‌كنند‌ و‌ بنابراین‌ فقط‌ برای‌ ۱۲‌ ساعت‌ از‌ روز‌ مناسب‌ هستند.
 
Unit
واحد.‌ به‌ مكان‌های‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ اطلاق‌ می‌شود.
 
Mural‌Wall
تبلیغات‌ دیواری.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ كه‌ مستقیماً‌ بر‌ روی‌ سطوح‌ خارجی‌ یك‌ ساختمان‌ نقش‌ ببندد.‌ البته‌ می‌توان‌ وینیل‌ را‌ هم‌ بر‌ روی‌ دیوار‌ نصب‌ كرد.
 
poster ‌(premiere ‌panel)‌Wrapped
پوستر‌ در‌ لفاف.‌ یك‌ فرمت‌ استاندارد‌ تبلیغاتی‌ كه‌ با‌ كشیدن‌ یك‌ وینیل‌ بر‌ روی‌ پنل‌های‌ سی‌ ورقی‌ آماده‌ بهره‌برداری‌ می‌شود.

 

 

 

منبع : مجله صنعت چاپ

نوشتن دیدگاه