چرا زرافه فرزندش رو لگد ميكنه؟

وقتي فرزند زرافه متولد ميشود روي خاك است و مادر بالاي سر همانند يك برج بلند است حدس بزنيد چكار ميكند؟
يك لگد محكم به بچه ميزند؟
بچه نميداند كه تازه دنيا آمده
فكر ميكنه”كيست كه اينطور محكم به او لگد ميزند؟
تا مياد درد را احساس كنه مادر لگد دوم را ميزند
بچه با خودش ميگه اگر كاري نكنم لگد سوم رو هم ميخورم
بچه زرافه شروع ميكند به بلند شدن و روي پايش ايستادن
در همين حين كه كودك تلاش ميكند روي پايش بايستد مادرلگد سوم را ميزند
بچه ميافتد و اينيار بلند شده و شروع به دويدن ميكند!!!
و بعد مادر ميرود و بچه را به آغوش ميكشد و ميبوسد
ميدونيد جرازرافه اين كار را ميكند؟؟
چون گوشت بچه زرافه بسيار تازه و نرم است لذا طعمه خوبيست براي شيرها و ديگر درندگان.
زرافه مادر نميتواند بچه را همانجا رها كرده و برود برايش غذا تهيه كند
لذا يك لگد ميزند تا كودك را بلند كرده و مجبور به بلند شدن كند
لگد دوم را ميزند كه به خاطرش بياورد دوباره بلند شود
زندگي مثل زرافه مادر است
گاهي لگدهاي محكمي ميزند
شكست ميخوريم دوباره بايد بلند شويم
هميشه يادمان باشد
فقط زندگي نكنيم بلكه سعي كنيم در زندگي رشد كنيم و بزرگ شويم.

 

 

برداشت آزاد

 

نوشتن دیدگاه