چرا زرافه فرزندش رو لگد میکنه؟

وقتی فرزند زرافه متولد میشود روی خاک است و مادر بالای سر همانند یک برج بلند است حدس بزنید چکار میکند؟
یک لگد محکم به بچه میزند؟
بچه نمیداند که تازه دنیا آمده
فکر میکنه”کیست که اینطور محکم به او لگد میزند؟
تا میاد درد را احساس کنه مادر لگد دوم را میزند
بچه با خودش میگه اگر کاری نکنم لگد سوم رو هم میخورم
بچه زرافه شروع میکند به بلند شدن و روی پایش ایستادن
در همین حین که کودک تلاش میکند روی پایش بایستد مادرلگد سوم را میزند
بچه میافتد و اینیار بلند شده و شروع به دویدن میکند!!!
و بعد مادر میرود و بچه را به آغوش میکشد و میبوسد
میدونید جرازرافه این کار را میکند؟؟
چون گوشت بچه زرافه بسیار تازه و نرم است لذا طعمه خوبیست برای شیرها و دیگر درندگان.
زرافه مادر نمیتواند بچه را همانجا رها کرده و برود برایش غذا تهیه کند
لذا یک لگد میزند تا کودک را بلند کرده و مجبور به بلند شدن کند
لگد دوم را میزند که به خاطرش بیاورد دوباره بلند شود
زندگی مثل زرافه مادر است
گاهی لگدهای محکمی میزند
شکست میخوریم دوباره باید بلند شویم
همیشه یادمان باشد
فقط زندگی نکنیم بلکه سعی کنیم در زندگی رشد کنیم و بزرگ شویم.

 

 

برداشت آزاد

 

نوشتن دیدگاه