زبان بدن

  آیا تاکنون در موقعیتی قرار گرفته اید که حقیقتا گفته شخص مقابل خود را باور نکرده باشید؟ آیا احساسی مبنی بر واقعیت نداشتن چیزی داشته اید؟ شاید مثلا آنها در تائید چیزی صحبت می کردند، اما حرکت سر آنها نشان از عدم تائید داشته است؟ تفاوت موجود بین کلماتی که مردم بر زبان می آورند و درک و برداشت ما از چیزی که آنها می گویند ناشی از ارتباطات غیر……

    ﺷﻤﺎ ﺟﺰﺀ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻭﻝ :– ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻻﯾﻖ ﻭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ .– ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .– ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪ .– ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ – ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﻭ … ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭﻡ :ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺟﻤﻊ……