دوره برگزار شده است.

چرا علی رغم گذراندن آموزه های متعدد برای موفقیت و مطالعه ی کتب مختلف در این حوزه ، موفقیت را آنطور که باید تجربه نکرده ایم ؟

چگونه ارتعاش ذهن خواسته های ما را در خلقت برآورده میکند؟

چگونه از قدرت کلام برای ارسال ارتعاش عالی به هستی استفاده کنیم ؟

چگونه هستی به ارتعاشات ذهنی ما پاسخ میدهد؟