سمینار رایگان هفتگی علم زندگی

سمینار رایگان علم زندگی و کسب و کار هر سه شنبه راس ساعت 17 الی 18:30 برگزار می شود.

طی چند سال اخیر این سمینار بیش از 700 مرتبه با موضوعات متنوع توسط مدرسه موفقیت با همکاری پژوهشکده اسناد واقع در کتابخانه ملی برگزار گردیده است.