آربیتراژ آماری

یک وضعیت سود که از ناکارایی در قیمت گذاری بین اوراق بهادار ناشی می شود. سرمایه گذاران موقعیت آربیتراژی را از طریق تکنیک های مدل سازی ریاضی تشخیص می دهند.

 

تشریح “آربیتراژ آماری”

یک آربیتراژ آماری هرگز بدون ریسک نیست؛ بله به شدت وابسته به قیمت های بازار برای بازگشت پیدا کردن به یک وضعیت عادی تاریخی یا پیش بینی شده می باشد.

Related entries