ارزش ذاتی

“ارزش ذاتی” چیست؟ – Intrinsic Value

ارزش ذاتی در واقع ارزش واقعی یک شرکت یا یک دارایی بر اساس استنباط زیربنایی از ارزش واقعی آن است که شامل تمام جنبه‌های کسب و کار از نظر هر دو دسته عوامل ملموس و ناملموس می‌شود. این ارزش ممکن است برابر با همان ارزش بازار فعلی باشد یا نباشد. علاوه بر این، ارزش ذاتی در درجه اول در قیمت‌گذاری اختیار معامله استفاده می‌شود، به این منظور که مشخص کند که یک اختیار معامله در محدوده قیمت بازار (کمتر یا بیشتر از آن) قرار دارد.

 

تشریح “ارزش ذاتی”

سرمایه گذارانی که بر مبنای ارزش تعیین شده از طریق تحلیل بنیادی به سرمایه گذاری می‌پردازند عموماً به هر دو جنبه کیفی (مدل کسب و کار، عوامل مرتبط با بازار هدف و حکومت و دولت حاکمه) و کمی(نسبت‌ها و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی) یک کسب و کار توجه می‌کنند تا ببینند آیا در حال حاضر در بازار برای کسب و کار مورد نظر تقاضایی وجود ندارد و اینکه آیا واقعاً بسیار بیشتر از ارزش فعلی آن در بازار ارزش دارد. مدل جریان نقدی تنزیل شده یکی از روش‌های قیمت گذاری معمول است که از آن برای تعیین ارزش ذاتی یک شرکت استفاده می‌شود. مدل جریان نقدی تنزیل شده، جریان نقدی آزاد شرکت و میانگین موزون هزینه سرمایه که توصیف کننده ارزش زمانی پول است را مد نظر قرار می‌دهد.

 

ارزش ذاتی اختیار معامله – Intrinsic Value of Options

ارزش ذاتی اختیار خرید به مبلغی مشخص عبارت از تفاوت موجود بین قیمت زیر بنایی یا اصولی یک سهم با قیمت توافق شده است. در مقابل، ارزش ذاتی اختیار فروش عبارت است از تفاوت موجود بین قیمت توافق شده با قیمت زیر بنایی یا اصولی یک سهم. در رابطه با هر دو موضوع اختیار خرید و فروش، اگر تفاوت مقدار اختلاف مربوطه منفی باشد، ارزش ذاتی برابر با صفر است. ارزش ذاتی و ارزش بیرونی با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا در مجموع کل ارزش یک قیمت یک قرارداد اختیار معامله را شکل دهند. ارزش بیرونی یا ارزش زمانی فاکتورهای بیرونی را مورد لحاظ قرار می‌دهد که بر قیمت یک اختیار تاثیر می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به مواردی از قبیل ارزش زمانی و نوسانات ضمنی اشاره کرد.

 

مثال هایی از ارزش ذاتی اختیار معامله

ارزش ذاتی در اختیار معامله بخشی از وثیقه اختیار معامله است که پایین‌تر از ارزش بازار قرار دارد. به عنوان مثال اگر قیمت توافقی یک اختیار خرید 15 دلار باشد و قیمت بنیادی یک سهم در بازار برابر با 25 دلار باشد، آنگاه ارزش ذاتی یک اختیار خرید برابر با 10 دلار تعیین می شود، چنان که 15 دلار را از 25 دلار کم کنیم، باقیمانده برابر با 10 دلار است. فرض کنید که این اختیار خرید با قیمت 12 دلار خریداری شده باشد، بنابراین ارزش بیرونی برابر با 2 دلار تعیین می‌شود، چرا که با تفریق 10 دلار از 12 دلار به رقم 2 دلار دست پیدا می‌کنیم. ارزش یک اختیار معامله معمولاً هرگز کمتر از مبلغی که خریدار اختیار معامله در صورت اعمال قرارداد اختیار معامله دریافت می‌کند، نیست.

از طرف دیگر، فرض کنید که یک سرمایه گذار یک اختیار فروش به ارزش 20 دلار را در زمانی که قیمت بنیادی سهم برابر با 16 دلار است، به قیمت 5 دلار می‌خرد. بنابراین، ارزش ذاتی اختیار فروش مربوطه برابر با 4 دلار یا ما به تفاوت 16 دلار از 20 دلار است و ارزش بیرونی آن هم برابر با حاصل تفریق 4 دلار از 5 دلار، یعنی یک دلار است. فرض کنید که به جای خرید یک اختیار فروش با قیمت توافقی 20 دلار، این سرمایه گذار یک قرارداد اختیار فروش با قیمت توافقی 15 دلار را به قیمت 50 سنت می خرد، زمانی که قیمت بنیادی سهام برابر با 16 دلار بوده است. بنابراین، ارزش ذاتی برابر با صفر می شود، چرا که این اختیار فروش قیمتی کمتر از ارزش بازاری خودش را داشته است. با این وجود، این اختیار معامله همچنان دارای ارزش است، که ناشی از ارزش بیرونی آن بوده و برابر با 50 سنت است.