توانایی پرداخت

توانایی پرداخت – Ability to Pay

توانایی پرداخت یک اصل اقتصادی است که بیان می‌دارد، میزان مالیاتی که یک فرد می‌پردازد باید وابسته به سطح بار و مسئولیتی باشد که مالیات نسبت به ثروت آن فرد ایجاد می‌کند. اصل توانایی پرداخت به این موضوع اشاره دارد که مقدار واقعی مالیات پرداخت شده نباید به عنوان تنها فاکتور لحاظ شده در نظر گرفته شود و مسائل دیگری از قبیل توان پرداخت هم باید در نظام مالیاتی مد نظر قرار بگیرد.

 

تشریح توان پرداخت

کاربرد این اصل یک سیستم مالیاتی تصاعدی است که در آن از افراد با سطوح درآمدی بالاتر خواسته می‌شود تا مالیات بیشتری را نسبت به افراد با سطوح درآمدی پایین‌تر پرداخت کنند. اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت باور داشتند که هر عامل و فاکتوری از  سوسیالیزم(جامعه‌گرایی)، از قبیل مالیات تصاعدی، منجر به نابودی ابتکار عمل افراد جامعه در اقتصاد بازار آزاد می‌شود. با این وجود، برخی از کشورها اصول سوسیالیزم را با اصول کاپیتالیزم(نظام سرمایه داری) ترکیب کرده و به موفقیت‌های بسیار زیادی هم دست یافته‌اند.